• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

Concurs d’Adjudicació de l’Arrendament del Servei de Bar per a la seva Explotació 2022

Concurs d’Adjudicació de l’Arrendament del Servei de Bar per a la seva Explotació 2022

El Centre Moral Instructiu de Gràcia (El Centre) va ser fundat el dia 2 de febrer de l’any 1869.

Com el seu nom indica, una de les finalitats principals de l’Entitat era la instrucció, així que l’any 1871 ja es va iniciar la docència en tres locals diferents a fi i efecte de poder impartir amb classes diürnes i nocturnes l’educació a les persones més necessitades de l’ex-Vila de Gràcia.

Així podem mencionar que en el curs 1903-1904 es va arribar a tenir matriculats 802 alumnes i 332 assistents.

Després de l’expansió de les diferents activitats culturals, a part de les pròpies de formació a les escoles, l’Entitat es va veure amb la necessitat de canviar de domicili i així poder incrementar l’activitat de la instrucció no tant sols amb l’educació dels infants sinó amb la formació en el lleure a les diferents edats que freqüentessin l’Entitat.

 

El nou edifici, d’estil modernista, va ser construït al c/ Ros de Olano núm. 9 per un deixeble d’Antoni Gaudí, el Sr. Francesc Berenguer i Mestres, que en aquell moment era vicepresident de l’Entitat, sent inaugurat el dia 18 de desembre de 1904.

 

La trajectòria d’El Centre i el treball realitzat a la Vila de Gràcia l’han fet mereixedor l’any 2008 del Premi d’Honor Vila de Gràcia.

El mes de juliol de 2009 i amb motiu del 140è aniversari l’Ajuntament de Barcelona ens va atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic.

L’any 2019 es van celebrar els 150 anys d’història del Centre, mateix any que va ser concedida la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona i el Premi Vila de Gràcia.

 

Avui en dia la nostra Entitat té una massa social de 500 socis, destacant les següents activitats: Grup de Teatre, Grup juvenil de teatre, Taller  de Teatre, Concurs de Teatre català a Gràcia , Coral, Tennis Taula, Escacs, Colla de Sant Medir, Grup de visites culturals i excursions, Grup de Llibrefòrum, Esplai, Domino, Cicles de conferències de diferents temes culturals,  Concurs Literari Vila de Gràcia-Festa Major, Sopar Tertúlia amb personalitats de primer nivell de la cultura, religió, esport i política.

Es continua editant la revista “Or i Flama”, amb caràcter trimestral. El primer número d’aquesta revista es va editar al 1924, la publicació al llarg de la seva vida ha patit diferents transformacions, estant actualment en un procés de reforma juntament amb la imatge corporativa d’El Centre. Al mes de febrer del 2015 es va editar el numero  100 del nou format.

 

En aquest moments la nostra pagina Web  és una font d’informació per qualsevol personal que estigui interessada en les nostres activitats. El nostre domini es www.elcentregracia.eu

 

La nostra Entitat forma part del col·lectiu d’entitats històriques de la Vila de Gràcia “G6”. La seva presidència és rotativa.

 

Com es pot veure, El Centre és una entitat de 153 anys de vida que al llarg del temps s’ha anat adaptant a les diferents circumstàncies del moment, amb el clar objectiu de ser fidel als seus principis fundacionals de la instrucció en les seves diferents vessants, estant en l’actualitat més centrada en la cultura, l’esport, l’esbarjo  i la formació en el lleure.

 

És per tot això que la persona que acabi duent a terme l’explotació del bar ha d’entendre què és formar part d’una entitat i la tasca social, pedagògica i humana que s’hi duu a terme. Volem que la relació que s’estableixi entre la nova persona que porti el bar i l’entitat sigui de col·laboració constant i estreta, formant part del dia a dia de l’entitat i de les seves activitats.

 

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE  BAR DEL CENTRE

 

PRESCRIPCIÓ 1. PRESTACIÓ OBJECTE D’AQUESTES BASES.

 

1.1.- Aquestes bases regulen el concurs per a l’adjudicació de la gestió i dinamització del Servei de Bar del Centre, situat al carrer Ros de Olano, 9 de Barcelona.

 

1.2.- Per tal d’optar a l’adjudicació del contracte, les persones licitadores han de presentar un programa de gestió i de dinamització del bar. Sempre adaptat a les activitats del Centre, i als seus associats.

 

1.3.- La persona licitadora guanyadora del concurs executarà en totes les seves fases el programa de gestió i de dinamització esmentat i vetllarà per mantenir el Bar en un perfecte estat d’ordre, d’higiene, d’utilització i de manteniment de les instal·lacions amb la finalitat d’afavorir el correcte desenvolupament del projecte.

 

 

 

CLAUSULES ADMINISTRATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE.

 

CLAUSULA 1.- Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és la gestió i dinamització del Bar del Centre.

 

CLAUSULA 2.- Pressupost de la licitació

El preu mínim de la contractació es fixa en 900 € mensuals abans d’impostos. Onze mesos de lloguer, el mes d’agost vacances del Centre, no es cobrarà lloguer.   La persona licitadora que guanyi el concurs haurà d’entregar una fiança de 1.800 €, import de 2 mensualitats, en concepte de fiança legal.

 

CLAUSULA 3.- Termini d’execució

El termini d’execució del contracte mínim serà de cinc anys.

 

CLAUSULA 4.- Procediment d’adjudicació

L’adjudicació es realitzarà pel sistema de concurs públic.

El resultat de l’adjudicació serà inapel·lable. La persona licitadora no podrà recórrer a altres instàncies superiors.

 

CLAUSULA 5.- Accés a les bases per a la presentació de projectes

Les bases es podran aconseguir, en horari d’oficina, a la secretaria del Centre a partir del moment en que s’obri el concurs i descarregar-se-les a la web del concurs Licitació Bar El Centre 2022

 

CLAUSULA 6.- Documentació a presentar

La persona interessada en la licitació ha de presentar la seva sol·licitud per participar segons el model de sol·licitud de l’Annex 2 i adjuntar la documentació que es demana en aquest protocol. La sol·licitud es presentarà a l’oficina del Centre en horari d’atenció al públic des del 1 de juliol de 2022 a les 16.30h fins al 29 de juliol de 2022 a les 20.00h. La presentació de la sol·licitud es farà en un sobre tancat que inclourà la sol·licitud i la documentació corresponent. També es podrà enviar per correu electrònic a elcentre@elcentregracia.eu fins el 15 d’agost de 2022.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

El licitant no podrà presentar més d’una sol·licitud a aquest concurs ni subscriure’n cap en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En el cas de fer-ho, serà causa d’inadmissió de totes les sol·licituds en que s’hagi presentat.

ini no seran admeses sota cap concepte.

El licitant no podrà presentar més d’una sol·licitud a aquest concurs ni subscriure’n cap en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En el cas de fer-ho, serà causa d’inadmissió de totes les sol·licituds en que s’hagi presentat.

 

CLAUSULA 7.- Inspecció i control

Correspon a la Junta del Centre vetllar pel correcte funcionament de la prestació que realitza licitant adjudicat i, per aquesta raó, exercirà les funcions d’inspecció i vigilància en l’execució del contracte. Els preus establerts hauran de ser aprovats per la junta directiva del Centre. L’arrendatari haurà de posar a disposició dels membres de la Junta els elements necessaris per tal que puguin complir aquesta funció. A l’any de la licitació la Junta es reunirà per avaluar l’estat de compliment dels compromisos adquirits al projecte.

 

CLAUSULA 8.- Revisió de preus

El preu vigent de l’ arrendament es revisarà anualment el dia acordat en el contracte incrementant-se o reduint-se en el mateix percentatge que l’últim IPC interanual publicat per l’índex General Nacional del Sistema d’índexs de preus al consum (IPC) que fixa l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

CLAUSULA 9.- Rescissió del contracte

El  incompliment del projecte presentat i el de les condicions pactades en el contracte seran causa suficient de rescissió del contracte. Al termini de 6 mesos des de l’inici del contracte es revisarà el compliment de l’acord pactat.  L’impagament de 3 mensualitats seguides o alternes en el termini d’un any  serà causa suficient de rescissió del contracte. La Junta té la potestat de decidir sobre la rescissió del contracte. En cas d’incompliment de contracte l’arrendatari no podrà licitar en el proper concurs que es convoqui. I abonarà la quantitat corresponent a quatre mesos de lloguer  si es rescindeix dins dels dos primers anys i a dos mesos si ho fa en els tres últims anys de vigència

 

CLAUSULA 10.- Cessió de contracte

El contracte objecte d’aquest concurs, donat que les qualitats tècniques i personals seran determinades en l’adjudicació, no podrà ser objecte de cessió ni de subcontractació, total ni parcial.

 

 

CLAUSULES DE FUNCIONAMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE GRÀCIA

 

CLÀUSULA 1 – Horari i vacances

L’horari del bar, sempre serà coincidint amb les activitats del Centre.

L’horari mínim d’obertura del local es fixa diàriament, de 16:30 a 1h., divendres i dissabte de 16:30 a 2h., diumenges i festius de 12 a 14h. i de 16 a 22h. L’horari màxim d’obertura haurà de quedar estipulat segons les ordenances municipals corresponents. L’horari del bar podrà ser ampliat o variat abans de les hores indicades o després de les mateixes tot depenen de les activitats a realitzar al Centre. El bar romandrà tancat durant el mes d’agost, exceptuant els dies que hi hagi activitat de Festa Major.

 

CLÀUSULA 2 – Pràctiques regulades

Com és filosofia de l’entitat i criteri de la legislació sobre joc de la Generalitat de Catalunya, que no es bo fomentar l’hàbit del joc entre els ciutadans, l’arrendatari no podrà tenir ni contractar maquines escura butxaques dins de les dependències del negoci. Així mateix, tampoc podrà tenir ni contractar maquines expenedores de tabac.

 

CLÀUSULA 3 – Elements materials previs

El bar disposa de béns mobles que son propietat del Centre, en perfecte estat de conservació, el manteniment d’aquest bens seran a càrrec de l’arrendatari.   

 

CLÀUSULA 4 – Ús d’espais exteriors

El bar podrà fer ús del pati del interior com a terrassa, tenint en compte que, com tot el Centre, és espai lliure de fum. No es podrà utilitzar el pati per a cap altre concepte que el descrit. En cas d’activitats organitzades des del Centre que requereixin l’ús dels espais exteriors, aquestes tindran preferència. L’arrendatari haurà de garantir que l’activitat del bar no interfereixi en el normal desenvolupament de les activitats que s’organitzin al Centre. Es prohibeix expressament que el pati s’utilitzi per a deixar mercaderies o altres béns mobles. El pati sempre es podrà fer servir fins a les onze de la nit, no ocasionant cap molèstia als veïns.

Sempre  que hi hagi una activitat a la sala d’actes el pati ha d’estar totalment desallotjat, i no es podrà realitzar cap tipus d’activitat.

 

CLÀUSULA 5 – Subministraments, taxes i contribucions

Els subministres d’electricitat, gas i aigua aniran en un tant per cent, a decidir entre ambdues parts, a càrrec de la persona arrendatària. Aniran a càrrec de la persona arrendatària i, en exclusiva, del seu negoci, els impostos, contribucions, arbitris municipals i demés càrregues fiscals derivades de l’explotació del negoci, així com les assegurances pertinents.

 

CLÀUSULA 6 – Mesures de seguretat.

El bar haurà de complir totes les normatives de seguretat vigents; així com no obstaculitzar les sortides d’emergència de la resta del Centre.

 

CLÀUSULA 7 – Projecte del Centre

El bar forma part del Centre i té una funció dins el projecte social de l’entitat. Per aquest motiu els projectes hauran de contemplar la dinamització de l’espai i la coordinació amb l’entitat. Així mateix el bar haurà de ser, en la mesura del possible, un punt d’informació del Centre en coordinació amb l’administració.

 

CLÀUSULA 8 – Patrocinis

Depèn de la junta del Centre decidir els patrocinis lligats a l’explotació del bar ja que poden afecta i/o beneficiar a l’entitat. Així com qualsevol patrocini o col·laboració que es vulgui proposar haurà de tenir el vistiplau de la junta directiva.   

 

CLÀUSULA 9 – Personal del Bar

Les persones que treballin en el bar, hauran de  tenir la certificació de manipulació d’aliments, a part d’un mínim d’experiència en restauració i hostaleria. 

No existirà cap tipus de vinculació ni responsabilitat laboral entre el Centre i les persones que treballin en el bar essent únic i exclusiu responsable el titular arrendatari.

 

CLÀUSULA 10 – Neteja del Bar

Correspon a la persona arrendatària mantindré neta la zona del bar i terrassa.

 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 

 

PUNTS DEL PROJECTE

 

La informació mínima que ha de complir el projecte és la següent:

 

1.- PRESENTACIÓ, EXPERIÈNCIA DE LA PERSONA SOL·LICITANT I PUNTS FORTS DEL PROJECTE

2.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I LEGAL

3.- PROPOSTA ECONÒMICA DE LLOGUER

4.- PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA

5.- OBJECTIUS I PROJECTES ESPECÍFICS

 – manteniment i/o reformes

 – dinamització cultural i social

 – altres aspectes

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ACOMPANYAR EL PROJECTE

 

1.- Relació numerada de la documentació adjunta

2.- Fotocopia del DNI per acreditar la personalitat de la persona licitadora. Si es tracta d’una persona jurídica, escriptura de constitució de la societat, poders i testimoni de la inscripció al Registre Mercantil, còpia del CIF.

3.- Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social acreditatiu de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Si fos primera alta a la S.S. declaració jurada del titular del compliment d’obligació a la S.Social en quan comenci l’activitat.  

4.- Certificació positiva de l’administració d’hisenda que acrediti la situació de la persona licitadora respecte a les seves obligacions tributàries.

5.-Documents acreditatius de la solvència professional de la persona licitadora. Es presentarà currículum que inclogui:

          – Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys. Aquesta

            relació s’haurà d’acreditar documentalment.

          – Declaració del material, instal·lacions i equip tècnic de que es disposi per a la

            realització del contracte, mitjançant relació detallada.

          – Declaració que indiqui la mitjana anual d’efectius personals que hagi gestionat la

 persona licitadora. S’acompanyarà relació de la plantilla amb indicació de la categoria

 laboral i professional de cadascun.

          – Declaració de les mesures adoptades per la persona licitadora per controlar la

  qualitat, així com els mitjans d’estudi i d’investigació de que disposi.

 

Podeu descarregar les bases i els annexos en aquest enllaç: Bases i Annexos Licitació Bar El Centre 2022