• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

Convocatòria Assemblea General de Socis 2022

Convocatòria Assemblea General de Socis 2022

De conformitat amb el previst en els Estatuts, aquesta Entitat celebrarà Assemblea General Ordinària el proper dimecres, 22 de juny de 2022, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria, en el Local Social, per a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

 

1r       LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 20-06-2021.

 

2n       EXAMEN I APROVACIÓ, FETS ELS ACLARIMENTS PREVIS QUE S’HAGIN DEMANAT, DELS COMPTES DE L’ENTITAT.

 

3r       LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL PRESSUPOST DEL PRESENT EXERCICI, FORMALITZAT PER LA JUNTA DIRECTIVA.

 

4rt      INFORME DE PRESIDÈNCIA.

 

5è      LECTURA DE LES PROPOSTES PRESENTADES REGLAMENTÀRIAMENT.

 

6è      PRECS I PREGUNTES.

 

El que es comunica als senyors/es socis/es per a la seva convocatòria.

 

 

Barcelona, 17 de maig de 2022