• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de Socis 2023

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de Socis 2023

 

 

 

De conformitat amb el previst en els Estatuts, aquesta Entitat celebrarà Assemblea General Ordinària el proper dimarts, 20 de juny de 2023, a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria, en el Local Social, per a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

 

1r         LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 22-06-2022.

 

2n         EXAMEN I APROVACIÓ, FETS ELS ACLARIMENTS PREVIS QUE S’HAGIN DEMANAT, DELS COMPTES DE L’ENTITAT.

 

3r         LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL PRESSUPOST DEL PRESENT EXERCICI, FORMALITZAT PER LA JUNTA DIRECTIVA.

 

4rt        PROPOSTES PRESENTADES REGLAMENTÀRIAMENT.

 

5è         INFORME DE PRESIDÈNCIA.

 

6è        ELECCIÓ DE CÀRRECS.

 

7è        PRECS I PREGUNTES.

 

 

Donada la finalització dels càrrecs de la Junta Directiva i d’acord al què es contempla als Estatuts de la nostra Entitat, es fa constar que:

  1. La candidatura haurà d’estar composta per President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a, Sotssecretari/a, Sots-tresorer/a, Vocal I, Vocal II, Vocal III i tants/tes Vocals com es consideri.
  2. La data límit per presentar la candidatura per la nova Junta és de 2 dies hàbils abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària corresponent (19:30 hores de divendres 16 de juny de 2023)
  3. La presentació de candidatures es farà en sobre tancat, dirigit a la Secretària de la Junta i s’entregarà a secretaria, o bé per e-mail a elcentre@elcentregracia.eu

 

 

El que es comunica als senyors/es socis/es per a la seva convocatòria.

 

 

Barcelona, 20 de maig de 2023

 

 

 

Sergi Carreras Velasco

Secretari

 

 

 

 

Nota: Per a prendre part a l’Assemblea és condició indispensable trobar-se al corrent de pagament.